Relaxačno-pohybový krúžok 

Školský rok: 2016/2017 Pondelok 13,00 hod Vedúci: Mgr. Bučeková Milada Mgr. Matiová Vlasta Krúžok je zameraný na upevňovanie zdravia, pestovanie a udržiavanie telesnej kondície, relaxáciu duševných i telesných síl aj na aktívny oddych. S deťmi sa budeme počas roka venovať precvičovaniu základných cvičebných polôh, cvikom pre zdravý chrbát, správnemu držaniu tela, dychovým a relaxačným cvičeniam […]

My sme malí muzikanti 

Školský rok: 2016/2017 Pondelok 13,00 hod Vedúca: Mgr. Michaela Lisovszká Mgr. Natália Tomková Cieľom krúžku My sme malí muzikanti je u žiakov podporovať kladný vzťah k hudbe, jej počúvaniu, k spevu a rozvoju muzikality. Žiaci sa učia vnímať rytmus, zvládnuť určité jednoduché pohyby koordinovane s hudbou a tancom. Oboznamujú sa so známymi detskými piesňami, hudobno-pohybovými hrami, tvoria […]

Lego 

Školský rok: 2016/2017 Pondelok 13,00 hod Vedúci: Mgr. Pavol Kassay, Ing. Petíková Iveta Cieľom LEGO krúžku je zvýšiť záujem žiakov o vedu a techniku zábavnou formou, a to prostredníctvom práce so stavebnicou LEGO, konštruovaním a programovaním LEGO robotických stavebníc. Nadobudnutím nových zručností a návykov pri konštruovaní LEGO stavebníc môžeme pomôcť žiakom nielen zmysluplne využívať voľný […]

Ľudové remeslá 

Školský rok: 2016/2017 Pondelok 13,00 hod Vedúci: Beáta Hricová Mgr. Jozef Beňuš Aj v novom šk. roku 2016/2017 sme si pre Vás pripravili krúžok ľudových remesiel. Činnosť je zameraná na zachovanie a obnovenie tradičných techník ako je stolárstvo, drotárstvo, košikárstvo, hrnčiarstvo, tkanie kobercov a ozdobných vankúšikov, paličkovanie, zdobenie kraslíc rôznymi technikami, pletenie šibákov, pletenie ozdob zo slamy, […]

Náboženstvo 

Školský rok: 2016/2017 Pondelok 13,00 hod Vedúci: Mgr. Tomáš Topolčanský Žiaci sa v priebehu roka oboznámia s biblickými udalosťami stvorenia sveta, potopy sveta, prechodom cez Červené more, vzostupom a pádom izraelského kráľovstva, príchodom Ježiša Krista na tento svet, jeho zázrakmi, jeho učením a jeho ukrižovaním a zmŕtvi vstaním. Hravou ale náučnou formou sa zoznámia s jednotlivými postavami ako starého, tak aj […]

Počítačový krúžok 

Školský rok: 2015/2016 Pondelok 13,00 hod Vedúca: Mgr. Milada Bučeková Beáta Hricová Cieľom počítačového krúžku je rozšíriť a zdokonaliť počítačovú gramotnosť našich žiakov, pričom jednotlivé činnosti sú prispôsobené ako ich veku, tak aj ich schopnostiam. Na jednotlivých stretnutiach sa deti učia pracovať s myšou, ovládať základné funkcie klávesnice, a ovládať programy v prostredí Windows XP. […]

Športový krúžok 

Školský rok: 2016/2017 Pondelok 13,00 hod Vedúci: Róbert Doci Mgr. Pavol Kus Hlavným cieľom športového krúžku je osvojovanie, zdokonaľovanie a upevňovanie pohybových zručností a schopností. Na krúžku sa budeme snažiť podporiť radosť z pohybu u žiakov a budovanie zdravého životného štýlu. Žiaci budú spoznávať a osvojovať si základné pravidlá kolektívnych športových hier, budú sa zdokonaľovať […]

Arteterapia 

Školský rok: 2016/2017 Pondelok 13,00 hod Vedúca: Mgr. Zuzana Bujakyová Monika Nagyová Záujmový útvar Arteterapie bude vedený v duchu senzomotorických a relaxačných hier, kde okrem príjemného prostredia vytvoríme krásne umelecké diela. Výtvarné dielo nebude až také podstatné, dôležitý bude proces tvorby a jeho obsah. Tvorivou výtvarnou činnosťou: vyjadrujeme svoje pocity posilňujeme si sústredenie, zmyslovú vnímavosť, jemnú […]

Späť