HRV Biofeedback 

Vďaka finančnej podpore IBM Slovensko, spol. s.r.o. máme možnosť v našom zariadení využívať aj terapiu HRV Biofeedback. Veľa detí s autizmom má problémy, ktoré sú spájané s abnormálnym fungovaním autonómneho nervového systému. U detí s autizmom bola zistená znížená aktivita parasympatiku a zvýšené napätie sympatiku.  Takisto bol u detí s autizmom zistený častejší výskyt srdcovej arytmie. Veľa štúdií potvrdilo poruchy regulácie autonómneho […]

Pohybová terapia 

Vďaka grantovej podpore získanej od Nadácie Volkswagen máme možnosť v našej škole vykonávať od novembra 2015 pohybovú terapiu. Pohybová terapia pracuje s rozširovaním a zužovaním vedomia prostredníctvom zamerania pozornosti na pohyb a to v rovine fyzickej, emocionálnej aj kognitívnej. Veľa štúdií ukázalo, že vykonávaním konkrétnych pohybov sa deťom aktivujú a stimulujú viaceré mozgové centrá a dochádza k vytváraniu nových prepojení medzi mozgovými hemisférami. […]

Bazálna stimulácia 

Bazálna stimulácia je koncept, ktorý podporuje v najzákladnejšej (bazálnej) rovine ľudské vnímanie a komunikáciu. Pohyb, komunikácia a vnímanie sú základnými prvkami konceptu, ktorý rešpektuje rôzne vývojové stupne človeka. Základom starostlivosti sú skúsenosti so svojím telom z obdobia prenatálneho vývoja s cieľom podporiť rozvoj vlastnej identity dieťaťa, umožniť mu orientáciu na vlastnom tele a následne v jeho okolí, podporiť komunikáciu na úrovni jemu […]

Aromaterapia 

Aromaterapia je odvetvie fytoterapie a jej pôvod je v starom Egypte. Odborníci sa zhodli na tom, že ide o alternatívnu prírodnú liečebnú metódu, pretože esencie pôsobia na čuch, čím vzbudzujú príjemné pocity. Ich sila je o to záhadnejšia, že vstupujú do rôznych metabolických procesov. V praxi to vyzerá tak, že sa vôňa dostane najskôr do […]

Dramatoterapia 

Dramatoterapia je metóda využívajúca rôzne formy hrania divadla – psychodrámu, sociodrámu, bábkové divadlo, rolové hry, pantomímu, etudy. Využíva sa pri integrovaní detí s telesným, ale aj duševným postihnutím. Cez hranie rolí si môžu efektívne riešiť problémy, rozvíjať  sociálne  cítenie,  tvorivosť,  prehlbovať  spoluprácu,  vzájomné  vzťahy  v skupine, uľahčovať pochopenie druhých. Rozvíja sa vyjadrovanie, tvorivosť, empatia, fantázia. […]

Kolorterapia 

Farby majú na nás väčší vplyv, než si uvedomujeme. Ovplyvňujú našu náladu a dokážu liečiť rôzne choroby. Nevnímame ich len zrakom, ale celou bytosťou.  Každá farba má svoju vlastnú energiu žiarenia, ktorá sa – zjednodušene povedané – mení na nervové impulzy a pôsobí na náš mozog. Tu vyvoláva určité reflexy, ktoré stimulujú, či už pozitívne […]

Arteterapia 

Arteterapia je v širšom zmysle slova terapia alebo liečba umením. V užšom zmysle ju možno chápať ako liečbu prostredníctvom výtvarného umenia. Arteterapia sa pri práci s deťmi s autizmom využíva ako podporná metóda a možno si ju predstaviť ako tvorivú činnosť, ktorá predpokladá aktívne zapojenie klienta do procesu tvorby. Využíva rozličné výtvarné techniky ako je […]

Ergoterapia 

Cieľom ergoterapie je podporovať zdravie a celkovú telesnú i duševnú pohodu jedinca, pomáhať rozvíjať jeho kvality a schopnosti. Slovo ergoterapia pochádza z gréčtiny a v preklade znamená liečenie prácou (ergon – práca, therapia – liečenie). Vychádza z predpokladu, že človek má schopnosť zlepšiť kvalitu svojho zdravia a života práve pracovnými návykmi a aktivitami. Nie nadarmo […]

Muzikoterapia 

Samotné slovné spojenie ,,muzikoterapia“ pochádza z latinského slova musica, čo znamená hudba a z gréckeho slova therapeia, čo znamená liečiť. V preklade teda muzikoterapia znamená liečba hudbou. Muzikoterapia vychádza z myšlienky, že každý človek, bez ohľadu na to, či má hendikep, alebo nie, má prirodzenú schopnosť reagovať na hudbu. Hudba nepotrebuje žiadne slová a môže […]

Terapia pevným objatím 

Pevné objatie v tejto terapii neznamená “nepustím ťa, kým sa neupokojíš”, ale „držím ťa v každej situácii –  v dobrom aj v zlom, pretože ťa v každej situácii ľúbim. Neutečiem od teba, ani na teba nezaútočím. Budem ťa držať, kým nám obom nebude opäť dobre”. Iste ste ako rodičia zažili nejednu situáciu, kedy vaše dieťa […]

Späť