Pohybová terapia pre deti s autizmom

Vďaka grantovej podpore získanej od Nadácie Volkswagen bude v našom zariadení od novembra 2015 poskytovaná deťom s autizmom pohybová terapia, ktorá bude vykonávaná formou simulácie a napodobňovania športových či tanečných pohybov prostredníctvom využitia zariadenia X-box s kinestetickým senzorom, pod vedením psychológa a špeciálneho pedagóga.

Cieľom pohybovej terapie je  zlepšenie celkovej pohybovej zdatnosti, hrubej motoriky, vizuomotorickej koordinácie, koncentrácie pozornosti a schopnosti zamerania sa na cieľ ako aj zníženie negativizmu v správaní a zlepšenie sociálnych zručností detí s autizmom.

Realizácia:

Vďaka tomuto projektu sme získali finančnú podporu na úpravu miestnosti pre pohybovú terapiu, prebehla výmena pôvodnej nevyhovujúcej podlahy za novú laminátovú podlahu. Odstraňovanie pôvodnej podlahy bolo realizované za pomoci dobrovoľníkov.

Ďalej sme mohli zakúpiť zariadenie X-box Kinect a TV a hry. Ich inštaláciu a inštaláciu držiakov sme zabezpečili taktiež formou dobrovoľníckej práce.

V októbri sme prostredníctvom plagátu umiestneného na nástenke vo vestibule nášho zariadenia, na web stránke a fb stránke informovali deti a ich rodičov o plánovanom začiatku pohybovej terapie.

V mesiaci november sme úspešne zahájili realizáciu pohybovej terapie pre deti s autizmom, prostredníctvom imitácie a simulácie tanečných, športových a hrových pohybov využitím zariadenia X-box.

Prvé kontakty detí s touto terapiou boli veľmi pozitívne. Vďaka tejto terapii rozvíjame nielen sociálnu interakciu medzi rovesníkmi a dospelými, ale aj učíme deti s autizmom dodržiavať postupnosť a pravidlá pri hre. Okrem zlepšenia celkovej pohybovej zdatnosti detí, predpokladáme, že sa zlepší aj vnímavosť detí na podnety vonkajšieho prostredia a zníži sa emocionálna labilita, čo prispeje k zvýšeniu ich subjektívnej pohody.

O autorovi: Spravca
Späť

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *