Arteterapia – „Farebný svet autizmu“ 

Projekt je zameraný na poskytnutie špeciálnopedagogickej intervencie formou arteterapie. Tá je  zameraná na zmiernenie, korekciu, rehabilitáciu negatívnych sociálnych dôsledkov vyplývajúcich z postihnutia v prospech optimálnej socializácie detí s autizmom. Deťom s autizmom bude od septembra 2015 do júna 2016 poskytovaná arteterapia, prostredníctvom arteterapeutky za prítomnosti špeciálneho pedagóga. Terapia bude realizovaná raz týždenne v rozsahu 2 […]

Čím budem? 

Vďaka Programu pre zamestnancov spoločnosti Siemens s.r.o. sme v období jún 2014, až január 2015 realizovali projekt „Čím budem?“. Hlavným cieľom projektu bolo pomôcť deťom s autizmom osvojiť si pracovné zručnosti a návyky, s ktorými by sa mohli uplatniť v budúcom živote. Nadobudnúť, poprípade zvýšiť si úroveň zručností a schopností v oblasti jemnej a hrubej […]

Pohybová terapia pre deti s autizmom 

Vďaka grantovej podpore získanej od Nadácie Volkswagen bude v našom zariadení od novembra 2015 poskytovaná deťom s autizmom pohybová terapia, ktorá bude vykonávaná formou simulácie a napodobňovania športových či tanečných pohybov prostredníctvom využitia zariadenia X-box s kinestetickým senzorom, pod vedením psychológa a špeciálneho pedagóga. Cieľom pohybovej terapie je  zlepšenie celkovej pohybovej zdatnosti, hrubej motoriky, vizuomotorickej koordinácie, koncentrácie pozornosti a schopnosti zamerania […]

RubiRobot 

Projekt „RubiRobot“ podporila Nadácia Allianz, prostredníctvom Nadácie Pontis. Hlavným cieľom projektu je pomôcť žiakom s autizmom zvýšiť záujem o vedu a techniku zábavnou formou.Autistické centrum Rubikon, n. o. spoločne s rodičmi a priateľmi detí s autizmom zorganizovalo vedecké workshopy, kde sa deti učili konštruovať LEGO robotické stavebnice.Vzdelávanie formou tímovej hry im pomáha rozvíjať oblasť jemnej, […]

TFAATF – „Športujeme s Belom“ 

Od 19.februára 2016 do 30. júla 2016 prostredníctvom GRANTOVÉHO PROGRAMU „T“ FOR ALL, ALL FOR „T“ ROK 2016, realizujeme projekt „Športujeme s Belom“ vďaka podpore Nadačného fondu T-Systems Slovakia spravovaného Karpatskou nadáciou.  Názov projektu nebol náhodný. Belo Špišák je zamestnanec T-systems Slovakia a náš veľký kamarát, ktorý je aktívnym dobrovoľníkom pri rôznych aktivitách s autistickými […]

Späť