Po stopách pravdy 

Projekt Po stopách pravdy sa zameriava na rozvoj kritického myslenia a schopnosti rozlišovaťdezinformácie a hoaxy u osôb s poruchou autistického spektra. Ďalším rozmerom projektu jeaj podpora schopností efektívne pracovať s digitálnymi a informačno-komunikačnýmitechnológiami. Prostredníctvom zážitkových a aktivizujúcich činností budú osoby s autizmomza pomoci využívania moderných technológií vytvárať textový,audio a audiovizuálny materiál, s ktorým budú následne manipulovať, za účelom pochopeniaako vznikajú dezinformácie, hoaxy a pseudorealita. Projekt Po […]

Aka tika gymnastika 

Vďaka podpore nadácie SPP sme v našej škole úspešne realizovali projekt gymnastického cvičenia pre deti s autizmom. Cvičenie bolo zamerané hlavne na cielený, odborný rozvoj pohybovej kultúry, pod vedením certifikovaného trénera, prostredníctvom pravidelných cvikov základných pohybových zručností. Cieľom bolo zlepšenie celkovej pohybovej zdatnosti, zlepšenie koordinácie pohybov, tréning rovnováhy, nácvik základných gymnastických prvkov a zlepšenie celkového vzťahu k […]

Cesty poznania 

Vďaka finančnej podpore získanej od Nadácie VSE sme mohli realizovať projekt „Cesty poznania“ a zakúpiť diagnostický nástroj ADOS-2. Ide o štandardizované semištrukturované vyšetrenie pozostávajúce zo skupiny presne definovaných aktivít a rozhovorov, počas ktorých administrátor cielene vyvoláva špecifické typy reakcií dieťaťa. Administrátor následne sleduje prejavy dieťaťa a jeho interakciu s rodičom a/alebo administrátorom. Cieľom je zachytiť […]

Snoezelen miestnosť 

Vďaka finančnej podpore získanej od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky, sme mali možnosť obnoviť terapeutickú miestnosť Snoezelen. V rámci projektu sme dostali finančnú dotáciu 9.798, 10 eur, ktoré boli použité na nákup nových pomôcok ako napríklad vibroakustická vodná posteľ, záťažový vankúš, snový bubon, nekonečné zrkadlo, interaktívny náladový panel, náladový aromadifuzér a mnoho […]

Arteterapia – „Farebný svet autizmu“ 

Projekt je zameraný na poskytnutie špeciálnopedagogickej intervencie formou arteterapie. Tá je  zameraná na zmiernenie, korekciu, rehabilitáciu negatívnych sociálnych dôsledkov vyplývajúcich z postihnutia v prospech optimálnej socializácie detí s autizmom. Deťom s autizmom bude od septembra 2015 do júna 2016 poskytovaná arteterapia, prostredníctvom arteterapeutky za prítomnosti špeciálneho pedagóga. Terapia bude realizovaná raz týždenne v rozsahu 2 […]

Čím budem? 

Vďaka Programu pre zamestnancov spoločnosti Siemens s.r.o. sme v období jún 2014, až január 2015 realizovali projekt „Čím budem?“. Hlavným cieľom projektu bolo pomôcť deťom s autizmom osvojiť si pracovné zručnosti a návyky, s ktorými by sa mohli uplatniť v budúcom živote. Nadobudnúť, poprípade zvýšiť si úroveň zručností a schopností v oblasti jemnej a hrubej […]

Pohybová terapia pre deti s autizmom 

Vďaka grantovej podpore získanej od Nadácie Volkswagen bude v našom zariadení od novembra 2015 poskytovaná deťom s autizmom pohybová terapia, ktorá bude vykonávaná formou simulácie a napodobňovania športových či tanečných pohybov prostredníctvom využitia zariadenia X-box s kinestetickým senzorom, pod vedením psychológa a špeciálneho pedagóga. Cieľom pohybovej terapie je  zlepšenie celkovej pohybovej zdatnosti, hrubej motoriky, vizuomotorickej koordinácie, koncentrácie pozornosti a schopnosti zamerania […]

RubiRobot 

Projekt „RubiRobot“ podporila Nadácia Allianz, prostredníctvom Nadácie Pontis. Hlavným cieľom projektu je pomôcť žiakom s autizmom zvýšiť záujem o vedu a techniku zábavnou formou.Autistické centrum Rubikon, n. o. spoločne s rodičmi a priateľmi detí s autizmom zorganizovalo vedecké workshopy, kde sa deti učili konštruovať LEGO robotické stavebnice.Vzdelávanie formou tímovej hry im pomáha rozvíjať oblasť jemnej, […]

TFAATF – „Športujeme s Belom“ 

Od 19.februára 2016 do 30. júla 2016 prostredníctvom GRANTOVÉHO PROGRAMU „T“ FOR ALL, ALL FOR „T“ ROK 2016, realizujeme projekt „Športujeme s Belom“ vďaka podpore Nadačného fondu T-Systems Slovakia spravovaného Karpatskou nadáciou.  Názov projektu nebol náhodný. Belo Špišák je zamestnanec T-systems Slovakia a náš veľký kamarát, ktorý je aktívnym dobrovoľníkom pri rôznych aktivitách s autistickými […]

Späť